Regulamin sklepu internetowego www.tomplastsklep.pl

I. Definicje.

§1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.tomplastsklep.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

 1. „Sprzedawca” – Tomplast Włodzimierz Łoś Sp. z o.o., z siedzibą w Pabianicach 95-200, ul. Lutomierska 48, wpisaną do KRS pod numerem 0000549993, prowadzonego przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, NIP 7312048718, REGON 361151162, e-mail: tomplast@tomplast.pl .
 2. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.tomplastsklep.pl oraz jej podstronach,
 3. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie,
 4. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 5. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Postanowienia ogólne.

§2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta, a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu.

§3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§4

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich albo w euro, w zależności od wyboru Klienta.

Sklep podaje przy każdym towarze cenę: netto (bez podatku od towarów i usług) oraz brutto (z podatkiem od towarów i usług).

Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

§5

 1. okonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta.
 2. Procedura rejestracji w Sklepie została opisana w postanowieniach części III. Regulaminu.

§6

Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail (który jest niezbędny do założenia Konta) oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

Do prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w § 9 - § 11 Polityki Prywatności i Plików Cookies.

III. Założenie Konta.

§7

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Rejestracja” znajdującą się w górnej części każdej ze stron www składających się na Sklep albo po dodaniu wybranych towarów do koszyka kliknąć przycisk „Do kasy”. Znajdujący się tam formularz rejestracji wraz z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i Plików Cookies stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: login, hasło do Konta, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, a w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą także NIP i firmę. Podany login oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w tym podawanie danych osobowych innej niż przyszły Klient osoby, chyba że posiada on stosowne upoważnienie wynikające z przepisów prawa, pełnomocnictwa lub prokury. Zabronione jest także podawanie tzw. tymczasowego adresu e-mail, czyli jednorazowego adresu e-mail aktywnego jedynie przez określony czas.
 4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Plików Cookies.
 5. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
 6. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta. Do wiadomości dołączany jest Regulamin oraz Polityka Prywatności i Plików Cookies.
 7. Przedmiotem umowy o założenie Konta jest umożliwienie Klientowi przez Sprzedawcę korzystania z usług opisanych w § 10 Regulaminu.

§8

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia, bez podania przyczyn, od umowy o założenie Konta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od dnia gdy nastąpiło zdarzenie opisane w § 7 ust. 5 Regulaminu.
 2. Postanowienia § 15 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

§9

Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§10

Po założeniu Konta Klient ma możliwość podglądu: statusu realizacji zamówień i historii zamówień, a także zawierania umów sprzedaży towarów znajdujących się w Sklepie.

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia.

§11

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Konta.
 2. Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§12

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony „Wybierz” znajdującej się przy wybranym przez Klienta towarze. Następnie wyświetlona zostanie informacja o wybranym towarze. Klient może następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.
 3. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić należy kliknąć przycisk „Do kasy”. Jeżeli Klient nie zalogował się uprzednio na swoje Konto, to w celu kontynuowania procesu składania zamówienia powinien to zrobić na wyświetlonej podstronie Sklepu. Jeżeli Klient nie posiada Konta, wówczas powinien je założyć poprzez wypełnienie wyświetlonego formularza.
 4. Następnie zostanie wyświetlona szczegółowa informacja o wybranych przez Klienta towarach. Klient może również wybrać sposób dostawy oraz płatności. Obok dostępnych sposobów dostawy oraz płatności wyświetlone są ich szacunkowe koszty (szczegółowe wyjaśnienie znajduje się w ustępie poniższym niniejszego paragrafu). W rubryce „Podsumowanie zamówienia” podana jest kwota uwzględniająca ceny towarów dodanych do koszyka oraz cenę wybranego sposobu dostawy. Wyświetlone towary wraz z podaniem ich ilości, cen oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.
 5. Sprzedawca zwraca uwagę, że w przypadku wyboru innych sposobów dostawy niż odbiór osobisty, podane koszty dostawy są szacunkowe i odpowiadają przesyłce mieszczącej się w jednym kartonie (50 cm x 70 cm x 52 cm) o wadze do 30 kg. Gdyby zamawiane towary nie zmieściły się we wskazanym kartonie lub przekroczyły podaną wagę, wówczas zastosowanie znajdzie postanowienie ustępu dziewiątego niniejszego paragrafu.
 6. Następnie należy kliknąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Kliknięcie tego przycisku powoduje złożenie przez Klienta, Sprzedawcy oferty zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
 7. Po złożeniu zamówienia wyświetlona zostanie informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, co powoduje związanie Klienta ofertą.
 8. Następnie Sprzedawca potwierdzi e-mailem, wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w Koncie, przyjęcie oferty złożonej przez Klienta albo przekaże e-mailem informację, że oferty Klienta nie przyjmuje wraz z wyjaśnieniem przyczyn takiego kroku. Z chwilą wprowadzenia wiadomości e-mail o przyjęciu oferty Klienta przez Sprzedawcę, do środka komunikacji elektronicznej Klienta, w taki sposób, że Klient miał możliwość zapoznania się z treścią e-maila, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
 9. W przypadku, gdyby ostateczne koszty dostawy wybranych przez Klienta towarów odbiegały od podanych zgodnie z postanowieniem ustępu czwartego i piątego niniejszego paragrafu, wówczas Sprzedawca poinformuje o tym mailem Klienta, wskazując wysokość ostatecznych kosztów dostawy. Mail ten stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do Klienta. Jeżeli Klient zaakceptuje wskazane w mailu koszty dostawy zamówionych towarów, wówczas dochodzi do zawarcia między Sprzedawcą, a Klientem umowy sprzedaży. Jeżeli Klient nie zaakceptuje oferty Sprzedawcy, wówczas do zawarcia umowy sprzedaży nie dochodzi.

§13

Koszty związane z dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy pokryje Sprzedawca.

§14

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

V. Zwroty i reklamacje.

§15

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: Tomplast Włodzimierz Łoś, ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice lub pocztą elektroniczną na adres tomplast@tomplast.pl
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego na stronie www.tomplastsklep.pl w Zakładce Informacja i Pomoc, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§16

 1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu, mailowo na następujący adres e-mail: tomplast@tomplast.pl , osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu, bądź w innej formie.
 3. W reklamacji należy podać dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

VI. Czas trwania umowy o założenie Konta.

§17

Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§18

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia do Sprzedawcy pocztą lub kurierem, e-mailem na adres tomplast@tomplast.pl lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę wypowiedzenia.

VII. Postanowienia końcowe.

§19

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§20

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie www. tomplastsklep.pl

Powyższy regulamin powstał przy współpracy z Kancelarią Radców Prawnych Lubasz & Wspólnicy Sp. K.